Programy profilaktyczne

Profilaktyka gruźlicy

Do programu kwalifikują się osoby dorosłe nieposiadające w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności: osoby mające bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub osoby, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny. Program jest realizowany przez pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę. Podstawą jest znajomość środowiska świadczeniobiorców, co umożliwia pielęgniarce dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą. Programem mogą być objęci także świadczeniobiorcy, samodzielnie zgłaszający się do gabinetu pielęgniarki POZ

W ramach programu profilaktyki gruźlicy pielęgniarki POZ przeprowadzają ankietę, aby wstępnie ocenić stan zagrożenia gruźlicą płuc, jak również skierować pacjentów do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej. Wspomniana ankieta jest poufna, gdyż zawiera ona informacje na temat : warunków mieszkaniowych, możliwości kontaktu z osobami chorymi na gruźlicę, ryzyka kontaktu z azbestem, sadzą, smołą, spalinami i surowcami gumowymi, a także chorób takich jak cukrzyca, przewlekła niewydolność nerek, ale również odżywiania się, chorób krwi, palenia papierosów, nadużywania alkoholu, uzależnienia od narkotyków oraz dolegliwości takich jak: utrzymujący się ponad 3 tygodnie – kaszel, krwioplucie, duszność, osłabienie, stany podgorączkowe, ból w klatce piersiowej, nocne poty, nawracające zakażenia układu oddechowego, gwałtowna utrata wagi ciała czy przyjmowanie leków osłabiających odporność (leki immunosupresyjne, sterydy). Na podstawie tejże ankiety oceniana się poziom ryzyka zachorowania na gruźlicę. W przypadku stwierdzenia podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę, pacjent zostaje skierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej a jeśli zajdzie potrzeba na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Profilaktyka CHUK

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu oraz stres to czynniki najbardziej wpływające na rozwój chorób układu krążenia. Badania profilaktyczne pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia. Program realizowany jest przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz od 01.07.2022 r. przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę.

W ramach programu wykonywane są bezpłatne badania biochemiczne krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL‐cholesterolu, HDL‐cholesterolu, triglicerydów i glukozy), dokonywany jest pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz określany jest współczynnik masy ciała (Body Mass Index – BMI).

Program skierowany jest do osób obciążonych czynnikami ryzyka, znajdujących się na liście lekarza POZ lub pielęgniarki POZ w grupie wiekowej najbardziej zagrożonej chorobami układu krążenia, a więc od 35 do 65 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).

Profilaktyka 40 +

Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40-go roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy. Program „Profilaktyka 40 PLUS” jest realizowany od 1 lipca 2021 r. Zostały nim objęte wszystkie osoby powyżej 40. roku życia. Jak zgłosić się na badanie:

Do programu kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:

  • infolinii 989 (dostępna we wszystkie dni tygodnia, w godzinach 7:00-20:00)
  • Internetowego Konta Pacjenta IKP
  • w podmiocie, w którym można wykonać badania – Przychodnia DOM-MED w Jelni.

Pamiętaj, dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę na wczesnym etapie.